Школа прогрессивного кормления

Повышайте стандарты управления кормлением на своей ферме

Условия предоставления услуги

Фізична особа-підприємець Овчаренко Олександр Олександрович, іменований надалі «Виконавець», з одного боку,

та КЛІЄНТ – будь-яка фізична особа, що користується послугами Виконавця та/або замовила навчання через сайт http://progfarmschool.com, іменований надалі «Замовник», з іншого боку, надалі разом «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Виконавець зобов'язується надати послуги з навчання в рамках навчальної програми "Власник бізнесу" (далі по тексту - Програма), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити послуги.

1.2. Під час програми проводиться навчання та консультування Замовника з питань підвищення ефективності ведення його бізнесу згідно з наступною програмою:

 1. Мислення успішного зоотехніка;
 2. Посадова інструкція зоотехніка;
 3. Особливості травлення ВРХ;
 4. Основні функції рубця;
 5. Значення сітки в травленні ВРХ;
 6. Основні функції книжки;
 7. Функції сичуга;
 8. Функції кишечника;
 9. Функції печінки;
 10. Переварювання поживних речовин в організмі ВРХ;
 11. Види кормів для ВРХ;
 12. Склад кормів для ВРХ;
 13. Роль сирого протеїну;
 14. Функції сирого жиру;
 15. Вплив вуглеводів на організм корови;
 16. Розщеплення вуглеводів;
 17. Розщеплення протеїну в рубці;
 18. Вплив структури корму на продуктивність ВРХ;
 19. Структура побудови збалансованого раціону;
 20. Раціон з високим вмістом клітковини;
 21. Раціон з недостатньою структурою;
 22. Значення NDF і ADF для раціону ВРХ;
 23. Основні макро- і мікроелементи;
 24. Катіони і аніони;
 25. Роль вітамінів для ВРХ;
 26. Роль води для ВРХ;
 27. Поїдання кормів;
 28. Вплив тварини на поїдання;
 29. Вплив якості корму на поїдання;
 30. Вплив змісту корму на поїдання;
 31. Вплив культури годування на поїдання;
 32. Вимоги до організації TMR;
 33. Синхронізація рубця;
 34. Формування груп продуктивності;
 35. Помилки сухостійного періоду;
 36. Завдання першого сухостійного періоду;
 37.  Завдання другого сухостійного періоду;
 38. Завдання годування новотільних корів;
 39. Принципи годування високопродуктивної групи;
 40. Принципи годування групи середньої продуктивності;
 41. Принципи годування низькопродуктивних груп;
 42. Контроль годування: Екран технолога;
 43. Контроль годування за складом молока;
 44. Контроль годування за показниками білка і сечовини;
 45. Аналіз гною;
 46. Утворення молока;
 47. Фактори, що впливають на жирність молока;
 48. Фактори, що впливають на білковість молока;
 49. Вплив годівлі на відтворення;
 50. Кетоз;
 51. Ацидоз;
 52. Ламініт;
 53. Післяпологовий парез;
 54. Технологія заготівлі сінажу;
 55. Технологія заготівлі силосу з трав;
 56. Технологія заготівлі силосу кукурудзяного;
 57. Організація робіт при силосуванні;
 58. Розрахунок раціону 
 59. Економічна ефективність годівлі;
 60. Підвищення власного рівня корпоративних і професійних компетенцій.

 

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Тривалість Програми становить _________місяці. Програма включає не менше _________занять, які проводяться згідно з графіком. Заняття можуть проводитися в живому форматі та/або в форматі онлайн-трансляцій.

2.2. Графік проведення занять:

Програма триває протягом 3-х місяців та складається з щотижневих занять, які проводяться __________________________________року.

Графік проведення занять може змінюватися залежно від наявності або відсутності святкових днів, на які припадають заняття, а також з інших причин, які унеможливлюють проведення заняття. У разі зміни розкладу менеджер з організації навчальних програм зобов'язаний повідомити Замовника про такі зміни не пізніше _______ дня, що передує запланованій даті проведення заняття.

2.3. Місце проведення кожного заняття визначається окремо. Інформація щодо місця проведення має бути надана Замовнику не пізніше, ніж за 1 день до початку кожного заняття.

2.4. Навчання в рамках Програми проводиться в груповому форматі з забезпеченням необхідних для навчання умов.

2.5. Виконавець забезпечує Замовника необхідними для проходження Програми матеріально-технічними засобами.

2.6. Фото- та відео зйомка заняття з боку Замовника заборонені. У разі порушення цієї умови Виконавець має право відмовитись від своїх обов'язків за Договором та припинити надання послуг 3амовнику шляхом виключення останнього з місця проведення заняття.

 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість наданих послуг для одного учасника складає: 1790,00(одна тисяча сімсот дев’яносто гривень 00 копійок), без ПДВ.

3.5. Після закінчення Програми Сторони підписують Акт виконаних робіт. У разі проходження Замовником Програми навчання у форматі онлайн-трансляцій акт виконаних робіт не підписується.

3.6. У разі відмови від участі у Програмі з боку Замовника, сплачені Виконавцем кошти за участь учасника (-ів), що відмовилися, не повертаються.

Якщо 3амовник не попередив про це заздалегідь (до початку Програми), у термін, визначений в п.4.2.2 Договору, сплачені за учасників, що відмовилися, кошти враховуються Виконавцем в якості компенсації організаційних витрат та бронювання місць для представників Замовника. Якщо Замовник попередив про зміни в кількості учасників у термін, визначений в п.4.2.2 Договору, то Виконавець зобов'язується зарахувати надмірно сплачені Замовником кошти в якості часткової або повної оплати за будь-яку іншу програму. Участь у будь-якій іншій програмі оформлюється новим договором або новим замовленням навчання через сайт http://progfarmschool.com.

3.7. Не підлягають поверненню або врахуванню в якості передплати за майбутні програми кошти, сплачені за учасників, які відмовилися від навчання після відвідування одного або більше занять.

3.8. Також не підлягають поверненню або врахуванню в якості передплати за майбутні програми кошти, які сплачені через web-інтерфейс LIQPAY і не надійшли на рахунок Виконавця.

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Провести навчання у рамках Програми відповідно до умов, викладених в ч. 2 Договору, та враховуючи питання, наведені в п. 1.2. Договору.

4.1.2. Повідомити про місце та час проведення кожного заняття, а також про будь-які зміни в умовах організації занять в терміни, наведені в ч.2 Договору.

4.1.3. Після закінчення Програми надати Замовнику для підписання Акт виконаних робіт. У разі проходження Замовником Програми навчання у форматі онлайн-трансляцій акт виконаних робіт не підписується.

4.2. Замовник зобов'язується:

4.2.1. Оплатити участь у Програмі відповідно до умов Договору (ч.3).

4.2.2. Повідомити про зміни у кількості учасників Програми не пізніше, ніж за 1 (один) календарний день до початку першого заняття Програми.

4.2.3. Після закінчення Програми підписати наданий Виконавцем Акт виконаних робіт. У разі проходження Замовником Програми навчання у форматі онлайн-трансляцій акт виконаних робіт не підписується.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Виконавець і Замовник несуть відповідальність згідно з чинним 3аконодавством України.

 

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

6.2. Під форс-мажором розуміються обставини, які виникли після підписання Договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії. Термін виконання зобов'язань продовжується на строк дії форс-мажорних обставин.

6.3.           Достатнім      доказом       дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України. Термін для повідомлення між Сторонами про такі обставини - до 14 днів з моменту їх виникнення.

 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Будь-який спір, що виник стосовно будь-яких умов даного Договору або у зв'язку з ним, підлягає передачі на розгляд до відповідних судів України і розглядається у визначеному порядку згідно з чинним законодавством.

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. 3 укладенням цього Договору попереднє листування та документація на рахунок предмета даного Договору втрачають юридичну силу.

8.2. Жодна зі сторін не може передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

8.3. Всі зміни та доповнення до даного Договору повинні здійснюватися в письмовій формі, і підписані уповноваженими представниками сторін.

 

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами і діє до дати підписання Акту виконаних робіт, при умові, якщо Програма навчання не проходилась у форматі онлайн-конференцій.

9.2. У разі якщо Замовник здійснював замовлення через сайт http://progfarmschool.com і здійснював оплату замовлення через web-інтерфейс LIQPAY, даний Договір набуває чинності, в розрізі навчання, з моменту отримання коштів на рахунок Виконавця.